Informācija par SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta prasībām.

Kapitālsabiedrības firma
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sporta centrs „Mežaparks”” pamatkapitāla lielums EUR 15 811 120,00. Valsts līdzdalības apmērs 100%.

Valsts līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis
Valsts līdzdalība kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka ciktāl likumā nav noteikts citādi, publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Sabiedrībai sporta centrs “Mežaparks” (Rīgā) ir piešķirts Nacionālās sporta bāzes statuss.

Sabiedrības vispārējais darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem atbilstošus treniņu apstākļus, kā arī aktīvās atpūtas un dzīvošanas apstākļus.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada 20. novembra rīkojumu Nr.519 „Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi” kapitāldaļu turētāja pārstāvis SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” ir noteikts Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors Edgars Severs.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Dati par 2016.gadu:

  • Iedzīvotāja ienākuma nodoklis – EUR 22860
  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – EUR 40659
  • Pievienotās vērtības nodoklis – EUR 17082

Dati par 2017.gadu:

  • Iedzīvotāja ienākuma nodoklis – EUR 24392
  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – EUR 42486
  • Pievienotās vērtības nodoklis – EUR 9110

Dati par 2018.gadu:

  • Iedzīvotāja ienākuma nodoklis – EUR 26542
  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – EUR 53223
  • Pievienotās vērtības nodoklis – EUR 26876
  • Uzņēmuma ienākuma nodoklis – EUR 22

SIA „Sporta centrs “Mežaparks” pretkorupcijas pasākumu aktualizētais plāns 2017.-2018.gadam

SC Mežaparks nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība *pdf 1.1 Mb

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” atalgojuma politikas pamatprincipi.

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” valdes locekle Ieva Zunda apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.